Hvad skal du vide om ordblindhed?

Ordblindhed eller dysleksi, som er den akademiske betegnelse, er en vedvarende funktionsnedsættelse, omkring den fonologiske forståelse, som skaber store udfordringer med håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering).

I Danmark er mellem 3-7 % af befolkningen ordblind, mens op til 20 % har stave- eller læsevanskeligheder.

Tidlige kendetegn på ordblindhed

  • Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien
  • Vanskeligheder med talesproget
  • Forsinket taleudvikling
  • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
  • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
  • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
  • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
  • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.

Hvis der ikke bliver sat ind tidligt, kan konsekvenserne også påvirker andre sprogområder. Det kan f.eks. være problemer med syntaks i skrift og tale, formulering i forskellige genrer, forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning.

Det kan også påvirke andre fag i skolen. Har man svært ved læsning, kan matematik blive svært, hvis man ikke forstår opgaverne.

ORDBLINDHED OG PSYKOLOGI

Når man er barn eller ung er det især ikke sjovt, at føle sig udenfor fællesskabet. Kender man ikke grunden til hvorfor man ikke kan læse og stave som de andre, kan det påvirke en social og psykologisk. Det er endnu en af grundene til vigtigheden i at opdage ordblindhed i en tidlige alder.

Derudover kan man også hurtigere komme igang, med de hjælpemidler og læse- skriveteknologier (LST) der findes: oplæsningtale til tekstoversættelse og ordforslag.

Fordi man har miste selvtilliden betyder det ikke, at man ikke kan genfinde den. Fordi man er ordblind betyder det ikke, at man skal begrænse sit uddannelsesvalg eller fremtidsdrømme. Der er mange veje rundt om din ordblindhed, du skal bare finde dem.

SYMPTOMERNE OG KENDETEGN VED DYSLEKSI

Det er svært at opdage dysleksi i en tidlige alder, med sikkerhed. Der forskes dog i, så man kan stille diagnosen, dysleksi i en tidligere alder.Der er dog visse kendetegn, som først at begynde at tale i en sen alder. Kun langsomt tage nye ord til sig, og problemer med at rimme. Disse børn kan have tendens til at udvikle dysleksi, hvis ikke afhjulpet tidligt.

I folkeskolen er mulighederne for, at stille diagnosen dysleksi helt ned til 3. klasse med Ordblindetesten. Her er det typisk en manglende evne til at kunne genkende ord og bogstaver.

Børn med dysleksi kan også have svært ved, at forstå mundtlige instruktioner. Dette gælder især, hvis der er flere budskaber der skal huskes i en bestemt rækkefølge.

I dag findes der også en ordblinderisikotest, der går ned til børnehaveklassen, som viser om der er risiko for ordblindhed.

Børn med dysleksi kan også have svært ved bogstave’s lignende ord, ‘b og d, og ‘p og b’. Derudover kan de have svært ved at se ligheder og forskelle mellem bogstaver og ord. Det kan gøre det meget svært, at læse ukendte ord, fordi man ikke ved hvordan de skal udtales. Dette er kun et uddrag af forskellige kendetegn.

ARV OG KENDETEGN

Dysleksi betyder ikke, at der noget galt med synet eller intelligensen hos en. Det er en udfordring med bogstaverne, som giver udslag mange steder.

Men ordblindhed behøves ikke at være en begrænsning i livet. Der er mange veje rundt om ens dysleksi. Der er også forskel på hver enkel ordblind, to personer er ikke ens.

Der er en stor grad af arvelighed ved dysleksi, men miljø spiller også ind, endnu forstår vi ikke 100% det kompliceret samspil mellem arv og miljø. Derfor er det vigtigt, at støtte hjemmefra og få hjælp i skolen. Ellers kan den ordblinde enden i en negativ spiral, med nederlag der påvirker troen på sig selv. Derfor er det også vigtigt, hvis du selv har dysleksi, at være opmærksom på kendetegnene hos dine børn, især piger.

Hvis dit børn går i folkeskolen og har symptomer på dysleksi. Så kontakt skolen, for at få en ordblindetest/udredning. I dag kan man teste for ordblindhed ned til 3. klasse. Fra børnehaveklassen kan vi i dag teste risiko for at, en elev, udvikler ordblindhed med ordblinderisikotesten. Husk at fortælle hvis du selv er ordblind, og det derfor kan være det der er problemet for dit barn.

DEFINITION AF DYSLEKSI

Den videnskabelige definition af dysleksi er, at det skyldes problemer i hjernens sprogcenter (Fonologiske vanskeligheder). I Danmark arbejde vi ud fra denne definition formuleret af professor dr. phil. Carsten Elbro i 1992:

“Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din.
… Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften.

Ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi). Hos svært ordblinde er der fundet relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især på oversiden af tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder for både de karakteristiske vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerheden i forbindelse med isolering af sproglyde i sammenhængende tale.  Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.”